Domaći projekti

Br.Naslov projekta
1Energetski pregled velikog poduzeća
2Izmjena dokumentacije i tehnička podrška natječaja obnove javne rasvete Grada Ploča
3Izrada studije – Tržište transporta i skladištenja nafte i naftnih derivata te smjernice moguće divertifikacije poslovanja JANAF-a, d.d.
4Analiza varijanti rekonstrukcije GHE Orlovac
5MGIPU kontrola EC EVUS: 02/2019-VV
6Analize ograničenja proizvodnje VE Korita zbog zagušenja u prijenosnoj mreži
7Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Katuni na prijenosnu mrežu
8Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) KKP Osijek na prijenosnu mrežu
9Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) VE ST-GM888 na prijenosnu mrežu
10Energetsko-klimatski razvojni okvir Grada Zagreba do 2030. s pogledom na 2050. godinu
11Izrada inventara emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba
12Ažuriranje i unaprjeđenje prostorne baze podataka – Energetski atlas Grada Zagreba
13Analiza mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana na području Vinodolske općine
14Available wind locations
15Stručne usluge u pripremi prijedloga propisa iz područja energetike
16Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Kukunjevac
17Ažuriranje Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada 2017.
18Pružanje stručne pomoći u primjeni Direktive (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učikovitosti
19Ažurirana analiza potrošnje električne energije u sustavu javne rasvjete u Republici Hrvatskoj i mogućnost korištenja ISGE sustava za verifikaciju ušteda kroz usporedbu sa podacima iz SMIV sustava
20Razrada metodologije i verifikacija ušteda nastalih kao rezultat uvođenja sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru od 2014. godine do 2020. godine
21Stručna potpora razvoju lokacije vjetroelektrane Oton
22Izračun raspodjele struja KS na DV 110 KV Konjsko-Rust I DV 110 kV Ogorje-Peruča
23Izračun raspodjele struja KS na DV 110 KV Otočac-Kosinj I DV 110 kV Kosinj-Lički osik
24Priprema i moderiranje u okviru digitalne konferencije “Pametna rješenja za uštedu energije i energetsku obnovu”
25Technical support in process of purchasing a wind power plant project
26Studija analize ugljičnog otiska i prijedlog mjera za smanjenje
27Završno izvješće o energetskom pregledu velikog poduzeća – Ericsson Nikola Tesla Grupa
28Revizija ulaznih parametara za izračun maksimalne referentne vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena
29Stručna i znanstvena potpora definiranju industrijskog rješenja za umrežavanje brojila i upravljanje mjernim podacima
30Izrada programa energetske obnove obiteljskih kuća od 2021. do 2030. godine
31Ugovor o nabavi usluge izrade programa energetske obnove višestambenih zgrada od 2021. do 2030. godine
32Elaborat zaštite okoliša za zahvat “mHE Plitvica” 21 kW, općina Martijanec, Varaždinska županija
33Analiza tržišnih cijena i definiranje tehnièkih uvjeta za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada – podloga za pripremu poziva u okviru NPOO
34Istraživanje geotermalnog prostora Požeško-slavonske županije
35Istraživanje geotermalnog prostora Požeško-slavonske županije
36Istraživanje geotermalnog prostora Požeško-slavonske županije
37Istraživanje geotermalnog prostora Požeško-slavonske županije
38Optimizacija rasporeda vjetroagregata za VE Oton
39Proračun ušteda energije ostvarenih provedbom mjera energetske učinkovitosti u tvrtki dm-drogerie markt d.o.o.
40Program energetske obnove lokacija pod upravljanjem i u vlasništvu HŽ Infrastrukture od 2021. do 2040. godine
41Idejno rješenje i tehno-ekonomska analiza postavljanja baterijskog sustava elektrolizatora s pripadajućim sustavima na lokaciji Jertovec
42Istraživanje potencijala plutajućih fotonaponskih elektrana
43Analize potencijalne interakcije kogeneracijskog bloka A i preostalih postojećih proizvodnih jedinica s akumulatorom topline na lokaciji TE-TO Osijek
44DZS – usluga izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i godišnjih energetskih statistika 2021.
45Usluge razvoja programske podrške za upravljanje dokumentom
46Utvrđivanje optimalne lokacije distributivne stanice za opskrbu UPP-om
47Izrada energetske bilance Grada Zagreba za 2020. godinu s procjenama potrošnje za 2021. i 2022.
48Podloge za desetogodišnji plan razvoja 2022.-2031.
49Ulazni parametri i model za izračun ušteda stakleničkih plinova za bioplinska postrojenja sukladno metodologiji definiranoj Prilogom VI Direktive 2018/2001 o promociji uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)
50Razvoj 400 kV prijenosne elektroenergetske mreže s obzirom na velik broj zahtjeva za priključenje novih proizvodnih jedinica
51Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Podi
52Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja SE Skradin
53Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) HE Sklope
54Analiza važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske kod poslovnog modela između dva pravna subjekta u energetskim projektima
55Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja SE Poličnik
56Povećanje konkurentnosti stočarstva kroz povezivanje s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora i uštedom emisija stakleničkih plinova
57Elaborat zaštite okoliša za rekonstrukciju postrojenja 110 kV HE Čakovec
58Studija optimalnog korištenja hidroenergetskog potencijala potoka Curak
59Elaborat evaluacije optimalnog
60Narudžbenica broj 1/2021 – Izrada karti za projekt vjetroelektrana Oton
61Program energetske obnove javnih zgrada 2021. – 2030.
62Studija izvodljivosti primjene obnovljivih izvora energije na objektu sportske lučice u Pločama
63Izrada CBA analize za postrojenje za gospodarenje otpadom Grada Zagreba i Zagrebačke županije
64Izrada elaborata zaštite okoliša u postupku Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sunčane elektrane Rajčići-Goleši i Livađani
65Izrada analiza i podloga za usvajanje modela poticanja korištenja guma energetski viših razreda
66Izrada analiza i podloga za usvajanje modela poticanja nabavke energetski učinkovitih komunalnih vozila i plovila
67Izrada analiza i podloga za učinkovito upravljanje krutim i tekućim otpadom sa plovila
68Izrada analiza i podloga za sufinanciranje uspostave infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama javnog sektora
69Tehnički due-dilligence projekata izgradnje sunčanih elektrana na lokacijama Gornji Humac, Gradić i Hrvace
70Dopuna Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi
71Energetska bilanca i EuH 2020.
72Edukacija javnosti o novim energetskim oznakama
73Izrada investicijsko tehničke dokumentacije- Mišljenje o načinu priključenja, korištenja mreže i pružanja usluga operatorima od strane korisnika mreže Messer Croatia Plin d.o.o
74Edukacija o izračunu i smanjenju ugljikovog otiska za Jamnicu plus
75Održavanje predavanja u sklopu edukacijskog programa Young Energy Europe
76Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja SE Grabi Poličnik na prijenosnu mrežu
77Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja baterijskog spremnika Sisak
78Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja RHE Blaca
79Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja VE Otrić 2A
80Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja VE Vučipolje 1
81Izrada metodologije za izračun ušteda energije u prijenosnoj mreži
82Narudžbenica broj 2/2021 – Nastavak mjerne kampanje na lokaciji VE Vrbnik
83Raspodjela struja 3p i 1p KS-a uslijed kvara na sabirnicama 110 kV TS Rimac te na prvim stupnim mjestima priključnih nadzemnih vodova 110 kV_draft
84Informiranje kupaca o energetskoj učinkovitosti
85Izrada Nacionalnog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine
86Dopuna EOTRP-ova za VE Obrovac Zelengrad Faza II I VE Korita A
87EOTRP ABS Sisak na prijenosnu mrežu
88Novelacija studije cjelovitog rješenja elektroenergetskog napajanja područja Križišće – Žuta Lokva (110 kV dalekovodi, TS 110/xkV I pripadna distribucijska mreža)
89Usluga sastavljanja tabela za račune fizičkih tokova energije (PEFA) Državnog zavoda za statistiku
90Hrvatska burza plina
91Studija analize ugljikovog otiska za Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. za 2020. godinu
92Pružanje tehničke podrške u provedbi PILOT aktivnosti kod provedbe PILOT projekta za specifičnu vrstu otpada (WEEE) projekta CIRCLE
93UGOVOR br. 032-ST-0321/EIHP
94Ugovor o pružanju usluge mjerenja parametara vjetra na mjernoj stanici Bili Brig
95Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka I prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Mali Lošinj
96Green Switch
97Elaborat optimalnog tehničkog rješenja SE Blaca
98Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja VE Krmpote
99Izrada vodiča kroz novine Zakona o tržištu električne energije s posebnim osvrtom na ulogu agregatora
100Pružanje stručne pomoći Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u doradi regulatornog okvira za obnovljive izvore energije – izrada Nacrta prijedloga Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
101Pilot projekt izračuna ugljičnog otiska u odabrana tijela javne uprave
102Ugovor o pružanju stručne usluge izrade “Metodologija za analizu troškova i koristi (CBA analiza) za odabrane projekte prijenosne mreže”
103Procjena potrošnje energije i izračun emisija stakleničkih plinova za 2021. godinu za Cromaris d.d. te ažuriranje Strategije s Akcijskim planom za smanjenje emisija stakleničkih plinova
104Pružanje stručne usluge izrade studije “Revizija postojećeg mehanizma obračuna odstupanja i procjena učinaka na bilančne grupe radi uvođenja razdoblja obračuna odstupanja od 15 minuta”
105Održavanje predavanja u sklopu edukacijskog programa EUREMplus 2020/2021
106Analiza tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
107Energetski pregled velikog poduzeća iNOVINE-2
108Revizija pristupa određivanju naknade za priključenje na prijenosnu mrežu
109Edukacija o izračunu i smanjenju ugljikovog otiska poduzeća
110Izrada opisa cjelokupnog razvoja projekata sunčanih elektrana (integriranih i neintegriranih) prema važećem zakonodavnom okviru Republike Hrvatske
111Neovisna procjena proizvodnje el. energije za SE Koljane
112Izrada Predstudije izvodljivosti postrojenja za proizvodnju vodika i električne energije iskorištavanjem energije otpada
113Usluga izrade geološko-geofizičke studije za projekte snimanja geofizičkih podataka za devet geotermalnih projekata
114Studija srednjeročnog kretanja cijena električne energije na veleprodajnom tržištu električne energije RH za razdboblje od 2022. do 2026. godine
115Izrada elaborata o uštedama energije ostvarenim provedbom zamjene primarnih pumpi u tvrtki Pliva d.o.o. na lokaciji Savski Marof
116Izrada elaborata energetske učinkovitosti
117Izrada 15 Elaborata o uštedama energije za pogone HEP – Proizvodnje d.o.o.
118Analiza i prijedlog tehničkog rješenja kod projektiranja, izgradnje i rekonsktrukcije/modificiranja nadzemne I elektrodistribucijske mreže u Natura 2000 područjima
119Usluga izrade Strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš uključujući i poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu
120Verifikacija ušteda energije ugradnjom stabilizatora napona na lokaciji u korištenju tvrtke konzum plus d.o.o.
121Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat zamjena zateznog stupa broj 40 i nosivih stupova broj 41 i 42 postojećeg DV 110 kV Zakučac – Meterize III
122Proračun ušteda energije ostvarenih provedbom mjera energetske učinkovitosti u tvrtkama: Aluflexpack d.o.o., Hilding Anders d.o.o. i Jysk d.o.o.
123Izrada izvješća unutar aktivnosti radnog paketa 1 projekta Interreg Central Europe “CE1308 HealingPlaces – Jačanje kapaciteta upravljanja okolišem za održivo korištenje prirodne baštine toplica u gradovima i regijama središnje Europe kao pokretač lokalnog i regionalnog razvoja”
124Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja postrojenja CIMM Group Co. LTD
125Usluga izrade dokumentacije do lokacijske dozvole za KKP Osijek
126Izračun kumulativne obveze za CO2 obveznike u razdoblju 2013-2019.g. te modeliranje plana prilagodbe sukladno Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020.
127Izrada tehničkih rješenja i elaborata zaštite okoliša za lokacije neintegriranih sunčanih elektrana, evidencijski broj nabave DD-M-105/19-D2
128Usluga postupka pregleda, izračuna i procjene energetskih ušteda po realiziranim projektima u razdoblju od 1.1.2014. – 31.12.2019.
129Usluge programske podrške – Ažuriranje aplikacije na raspodjelu goriva
130Vrednovanje i analiza potencijala ušteda energije prodajnog prostora u korištenju tvrtke Konzum plus d.o.o.
131Razrada kriterija za javni poziv natječaja za premijski sustav i sustav zajamčenih cijena i valorizacija ulaznih parametara za izračun maksimalnih referentnih cijena
132Preliminarna analiza mogućih modaliteta korištenja lokacije TE Rijeka u sinergiji s lokalnim energetskim potrebama
133Tehničko – tehnološka dubinska analiza projekta izgradnje postrojenja na biomasu tvrtke SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o. na lokaciji Belišće II
134Tehničko – tehnološka dubinska analiza projekta izgradnje postrojenja na biomasu tvrtke SENSE ESCO BELIŠĆE 3 d.o.o. na lokaciji Belišće III
135Tehničko-tehnološka dubinska analiza projekta izgradnje postrojenja na biomasu tvrtke SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o. na lokaciji Šibenik
136Elaborat unapređenja postojećeg sustava za vođenje i upravljanje i EES-a
137Usluga izrade Akcijskog godišnjeg plana EnU Koprivničko-križevačke županije
138Izrada publikacije Energija u hrvatskoj za 2019. godinu
139Razvoj optimalnog modela financiranja projekata energetske učinkovitosti u školama u sklopu projekta “FEEDSCHOOLS”
140Stručne savjetodavne usluge za izradu rane procjene energetske bilance i razvoj istraživanja energetske statistike
141Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Rasinja na prijenosnu mrežu
142Elaborat optimalnog tehničokg rješenja priključenja (EOTRP) postrojenja INA-Rafinerija nafte Rijeka na prijenosnu mrežu
143Izrada korelacijskih tablica u sklopu transpozicije Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) od 11. prosinca 2018.g.
144Stručna i znanstvena potpora unaprjeđenju primjene nadomjesnih krivulja opterećenja na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj
145Preliminarna procjena mogućnosti priključenja vjetroelektrane ST-GM 888 (45MW) na prijenosnu mrežu
146Izračun fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i godišnjih energetskih statistika
147Edukacija – seminar djelatnika Ministarstva poljoprivrede u području bioekonomije
148Pružanje stručne pomoći Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u doradi strateško-planskog, pravnog i regulatornog okvira, praćenju ostvarenja i izvještavanju u području energetske učinkovitosti
149Podloga za obračun naknade za korištenje prijenosne mreže s prijedlogom izmjena načina obračuna naknade, strukture tarifnih elemenata I iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
150Izrada energetske bilance Grada Zagreba za 2019. godinu s procjenama potrošnje za 2020. i 2021.
151Stručna podloga uz zahtjev za pokretanje izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ za lokaciju VE Ruševo-Krmpotsko
152Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) za povećanje priključne snage kupca Našicecement na prijenosnu mrežu
153Izrada Zahtjeva za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i propisane dokumentacije za vjetroelektrane VE Mazin 2, VE Otrić i VE Voštane
154Studija utjecaja na okoliš za VE Breze
155Program mjerenja i prateće usluge na lokaciji VE Vrbnik
156Elaborat zaštite okoliša za zahvat DV Primošten – Podi/Ražine
157Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) postrojenja Rimac Automobili na prijenosnu mrežu
158Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Pristeg na prijenosnu mrežu
159Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) Posebne zone VE Brda Umovi i battery storage system na prijenosnu mrežu
160Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Lišane na prijenosnu mrežu
161Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) VE Korita A na prijenosnu mrežu
162Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Donji Vidovec na prijenosnu mrežu
163Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) VE Obrovac-Zelengrad na prijenosnu mrežu
164Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) crpne hidroelektrane Vinodol na prijenosnu mrežu
165Analiza tržišta električne energije u RH
166Tehnička i regulatorna dubinska snimka stanja izgradnje postrojenja za regeneraciju otapala
167Procjena potrošnje energije i izračun emisija stakleničkih plinova u 2019. godini za Cromaris d.d. te izrada Strategije s Akcijskim planom za smanjenje emisija stakleničkih plinova
168Konzultantske usluge tokom razvoja projekta Sunčane elektrane
169Preliminarna procjena mogućnosti priključenja vjetroelektrane Ogorje 2 na prijenosnu mrežu
170Analiza mogućnosti uvođenja tarifnog elementa snage kod određivanja naknade za korištenje prijenosne i distribucijske elektroenergetske mreže u Republici Hrvatskoj
171Smjernice za regulatorni tretman gubitaka električne energije u distribucijskoj i prijenosnoj elektroenergetskoj mreži u Republici Hrvatskoj
172Studija o mogućnostima iskorištavanja GT potencijala na području OBŽ
173Usluga vanjskog stručnjaka za izradu dviju studija slučaja “CIRCLabs URBAN MODELS” i “Elaborat waste management models” u sklopu projekta CIRCLE
174Analiza mjera za zadovoljenje uvjeta iu Uredbe 2019/943 I prijedloga akcijskog plana
175Screening of solar power plant projects in pipeline
176Analiza potrošnje električne energije u sustavu javne rasvjete u Republici Hrvatskoj i mogućnost korištenja ISGE sustava za verifikaciju ušteda
177Electricity Market Analysis for Croatia
178zrada analize raspodjele struja tropolnog i jednopolnog kratkog spoja za slučaj kvara na sabirnicama 110Kv TS 110/10(20) Kv ražine te na prvim stupnim mjestima priključenih nadzemnih vodova 110 KV
179Ugovor o izradi dokumentacije o ocnjenjivanju
180Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) VE Vrbnik na prijenosnu mrežu
181Pružanje stručne pomoći Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u doradi planskog, pravnog i regulatornog okvira praćenju ostvarenja i izvještavanju u području korištenja obnovljive energije u prometu
182Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) postrojenja Kronospan CRO d.o.o. na prijenosnu mrežu
183Analiza potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na zapadnoj obali Istarske županije za potrebe Interreg Italy-Croatia projekta COASTENERGY
184Primjeri dobre prakse i swot analiza za 6 toplica
185Suradnja na izradi Idejnog projekta za SE Ustrine (10MW)
186Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključanja (EOTRP) SE Sv. Petar Ludbreški na prijenosnu mrežu
187Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Vlaka I na prijenosnu mrežu
188Dopuna Elaborata optimalnog tehničkog rješenja (EOTRP) postrojenja Rimac Automobili na prijenosnu mrežu
189Ugovor o izradi planova energetske učinkovitosti