ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Dr. sc. Biljana Kulišić odabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj redovitoj sjednici od 21. prosinca 2021., donijelo odluku da se dr.sc. Biljana Kulišić, vodeća stručnjakinja EIHP-a, bira u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede.

Biljana Kulišić je upoznala biomasu i obnovljive izvore energije preko održivog razvitka i eko turizma na čemu je diplomirala 2000. godine na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci. Zapošljava se u NVO Eko Liburniji ‐ Udruzi za eko‐poljoprivredu i eko‐turizam, obnaša dužnost tajnice Tajništva IFOAM AgriBioMediterraneo mediteranske podružnice međunarodnog udruženja za ekološku poljoprivredu. Postaje vanjski suradnik Energetskog instituta Hrvoje Požar i surađuje s IEA Bioenergy Task 29: Socio‐ekonomski učinci biomase. Godine 2003. dobiva stipendiju i odlazi na magisterij pri Mediterranean Agronomic Institute Chania MAICh, C.I.H.E.A.M., Grčka, smjer agroekonomija. Magistrirala je 2007. godine na input‐output analizi proizvodnje biodizela u Hrvatskoj, a  2014. godine je obranila doktorsku disertaciju na temu “Višekriterijska analiza energetskog potencijala iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj” na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu. Od 2005. godine zaposlena u Energetskom institutu Hrvoje Požar.
 

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva