Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM)

Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera (https://smart-ri.hr/partneri/) na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Centri kompetencija su usmjereni na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije. Povezani su na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. ožujka 2020. godine do 01. ožujka 2023. godine. U navedenom razdoblju, projektni partneri će razviti čak 36 inovativnih proizvoda i usluga u području tehnologije pametnih gradova sa značajnim tržišnim potencijalom.  Razvoj proizvoda do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata provodit će se upravo u Rijeci, čime će se doprinijeti razvoju Rijeke kao pametnog grada. Time se Centar kompetencija za pametne gradove u Rijeci pozicionira kao vodeća institucija u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji u domeni razvoja i primjene inteligentnih tehnologija u gradovima sa ciljem unapređenja kvalitete života i standarda građana.

Projekt je podijeljen na sljedeće projekte:

  • SMART CITY SURNIMO – optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti (e-punionice) i izrada modela cenralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija u prometu (e-znakovi i e-raskrižja).
  • SMART CITY MODESTY – prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što više relevantnog uzorka podataka za potrebe istraživanja.
  • SMART CITY LIVING – direktno povezivanje projekta s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja.
  • SMART CITY ENERGY AND ENVIRONMENT– zaštita okoliša i održavanje kvalitete života građana kroz održivo upravljanje prirodnim resursima putem uvođenja novih tehnoloških rješenja
  • SMART CITY CONNECTED TRAFFIC – uspostava integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti.
  • SMART CITY 4DII – efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, privlačenja investicija i pružanja što bolje usluge svojim korisnicima.

 

Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 HRK, od čega 95.357.525,75 HRK sufinancira Europska unija.

Energetski institut Hrvoje Požar je nositelj projekta SMART CITY ENERGY AND ENVIRONMENT, a kao partner sudjeluje u SMART CITY 4DII.

 

Energy Environment

Cilj ove projektne cjeline je razvoj rješenja za unaprjeđenje energetskih sustava i sustava za praćenje okoliša u pametnim gradovima. Želja je učiniti gradove što je moguće više energetski učinkovitim i što više održivim u gospodarenju resursima, štiteći okoliš i održavajući kvalitetu života građana, oslanjajući se na podatke prikupljene kroz temeljnu platformu pametnog grada.

Održivo upravljanje prirodnim resursima (Pametan okoliš) postiže se putem uvođenja novih tehnoloških rješenja. To je posebice istaknuto kod potrošnje energenata, zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, pametne rasvjete te gradnje ili obnove objekata.

Nositelj projekta je Energy Institute Hrvoje Požar, a partneri Elektrokovina Plus, Apsolon, SmartIS i Hrvatski Telekom.

U sklopu projektne cjeline razvit će se inovativni, user-friendly skup digitalnih alata, aplikacija i usluga čija je zajednička poveznica bottom-up angažman korisnika i proširenje energetske učinkovitosti u snažno povezani svijet pametnog grada. Krajnji korisnici, odnosno građani pametnog grada, imaju mogućnost izravno sudjelovati u razvoju modela energetske učinkovitosti i održivosti pametnog grada s ciljem zadržavanja i povećanja razine kvalitete života u gradu.

Također, dobiveni podaci pružaju potporu za dinamičku potporu odlučivanju kroz identifikaciju prioritetnih zgrada za energetsku obnovu, procjenu energetskih ušteda.

Unutar modula Energy Efficiency uspostavit će se sustav za praćenje energetske potrošnje te ekonomskih i tehničkih pokazatelja energetske učinkovitosti u okviru pametnog grada. Razvit će se i implementirati višekriterijski algoritam za praćenje, upravljanje i planiranje energetske učinkovitosti za specifične sektore energetske potrošnje.

Pilot projekt „pametne rasvjete“, elektroničke i softverske podloge za sustav upravljanja javnom rasvjetom, testirat će se na 30 do 50 lampi koje će biti opremljene senzorima pokreta i senzorima svjetlosti , a pružat će nebrojene mogućnosti upravljanja rasvjetom i energetsku uštedu ali i priliku za oplemenjivanje i efikasnije korištenje postojeće distribucijske mreže pomoću prikupljenih informacija. Ušteda je u fokusu i projekta Smart Waste  koji će pružiti kompletna rješenja za učinkovito gospodarenje otpadom. Kroz mobilnu i mrežnu aplikaciju, povezat će se komunalna društva zadužene za zbrinjavanje otpada, dispečeri koji planiraju dnevne rute zbrinjavanja otpadom te građane.

Poseban projekt unutar cjeline Energy & Environment je tzv. KPI Evaluator, odnosno razvoj, formulacija i praćenje ključnih i relevantnih pokazatelja na području energetske učinkovitosti i održivog okoliša kroz inovativnu i interaktivnu prezentacijsku platformu. Kroz ovu platformu za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti grada, Rijeka će dobiti iscrpne podatke po pojedinim područjima, a moći će se pratiti i trendovi i kretanja, odnosno napredak grada po pojedinim pokazateljima. Navedena će se platforma moći sagledati kao „osobna iskaznica grada“, a Rijeka će postati testni centar za praktičnu primjenu ove platforme.

Svi moduli ovog projekta u svojoj osnovnoj izvedbi ciljane primarne korisnike imaju među gradovima i jedinicama lokalne samouprave, no pojedini se moduli u prilagođenoj varijanti mogu plasirati i drugačijem tipu korisnika (upraviteljima zgrada ili vlasnicima objekata, tvrtkama…).

 

4DII

Komunalna infrastruktura je vrlo bitan element razvoja svakog prostora, s njom je vezan skoro svaki zahvat u prostoru, a u većini slučaja bez nje je razvoj praktički nemoguć. Iz tog razloga područje pametna uprava kreće od pretpostavke kako su prikupljeni i uređeni podaci o komunalnoj infrastrukturi važan skup podataka u učinkovitom upravljanju sustavima koji svoje usluge baziraju na sigurnosti i raspoloživosti infrastrukture. Iz tog razloga je njihov cilj efikasna evidencija i upravljanje podzemnom i nadzemnom komunalnom infrastrukturom, a kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost, privukle investicije te pružila bolja usluga.

Bit će omogućena evidencija i upravljanje širokog spektra podataka vezanih uz infrastrukturu, od položaja i karakteristike svake pojedine infrastrukture, socio-ekonomskih pokazatelja, te sigurnosnih aspekata za kritične infrastrukture.

Nove usluge i proizvodi koji bi se dobili istraživanjem unutar Smart City 4DII su namijenjene svim vlasnicima i upraviteljima infrastrukture, te raznim tijelima državne uprave koji su zaduženi za prikupljanje, evidenciju i upravljanje jednom ili više vrsta infrastrukture. Potreba za takvim uslugama i rješenjem je globalnog karaktera jer infrastruktura postoji u svim državama svijeta.

Nositelj projekta je Ericsson Nikola Tesla, a na projektu su uključeni i 3tcable, Alarm Automatika, Sveučilište u Rijeci, Energetski institute Hrvoje Požar, te komunalna društva Vodovod i Kanalizacija i Energo.

Trenutno ne postoji evidencija cjelokupne infrastrukture, a i ono što je evidentirano u dobrom dijelu ne zadovoljava u potpunosti postojeće zahtjeve, a dostupni postojeći alati na globalnom tržištu ne pružaju mogućnosti upravljanja prostorno – vremenskom komponentom infrastrukture. Ovaj inovativni projekt zamjenjuje dvodimenzionalni prikaz infrastrukture prostorno-vremenskom dimenzijom (4D), a dodatno se ubrzava proces prikupljanja i interpretacije podataka, čime se postiže efikasnija evidencija i upravljanje komunalnom infrastrukturom.

Kako kvaliteta komunalne infrastrukture direktno utječe na kvalitetu usluge i isporuke proizvoda krajnjim kupcima, korištenje georadara će pružiti 3d prikaz podzemne infrastrukture koji će stvarati sustav radarskih zapisa koji će se naknadno povezivati u integralni sustav.

Osim spomenutih sustava za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovi radarskih zapisa, te sustava inovativne inventarizacije i kontrole infrastrukture, u planu je i integracija različitih informacija o komunalnoj infrastrukturi s drugim socio-ekonomskim informacijama i utjecajem kojeg komunalna infrastruktura ima na odvijanje poslovnih procesa pametnog grada.

Također, istražit će se, testirati i potvrditi rješenja prijema alarmnih informacija, video nadzora, upravljanje sa sustavima, te testirati programska platforma za slanje masovnih poruka i obavještavanja u kriznim situacijama.

Sve predložene metodologije sakupljanja podataka o infrastrukturi će se u sklopu projekta istražiti, testirati i potvrditi te usporediti s trenutnim stanjem kako bi se pokazala povećana točnost i kvaliteta primjene novih metoda i alata. Cilj je da informacijski sustav Smart City 4DII svojim modulima omogući inventarizaciju, planiranje, upravljanje, dokumentiranje i analiziranje podatka komunalne infrastrukture integracijom različitih aspekata podataka.

Takav cjelovit način prikupljanja podataka za sada ne postoji na području Republike Hrvatske, a i globalno budući da trenutno postoje samo neki dijelovi rješenja za pojedinačne elemente koji su obuhvaćeni projektom. Rezultat projekta će biti istražena i testirana baza podataka o komunalnoj infrastrukturi, a ujedno i bolje i efikasnije upravljanje komunalnom infrastrukturom.

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu SMART CITY ENERGY AND ENVIRONMENT i ulozi Instituta u projektu SMART CITY 4DII:

Maja Božičević Vrhovčak, email: mbozicevic@eihp.hr

Kontakt osoba za više informacija o projektu Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM): 

Nenad Antolović, email: nenad.antolovic@smart-ri.hr