Iceland Lichtenstein Norway grants

Nositelj projekta: Energetski institut Hrvoje Požar

 

Projektni partner: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Trajanje projekta: svibanj 2021. – travanj 2024.Opis projekta:

 

Rješavanje problema izrazito loših energetskih karakteristika javnih zgrada u središtu je dva ključna dokumenta energetske politike Republike Hrvatske: Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021. – 2030. (usvojen krajem 2019.) i Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (usvojena krajem 2020.). Republika Hrvatska je također usvojila standardizaciju zgrada gotovo nulte energije (engl. Nearly Zero Energy Buildings – nZEB), međutim stvarna primjena i provedba još uvijek izostaje, posebno kada je riječ o obnovi postojećih zgrada. Jedan od ključnih problema vezanih uz nZEB obnovu zgrada u Hrvatskoj, a koji značajno usporava veliki potencijal nZEB obnove zgrada, jest kako učinkovito prenijeti odgovarajuće propise i nedavno definiranu metodologiju izračuna nZEB standarda na sve ključne dionike uključene u proces obnove postojećeg građevinskog fonda zgrada. Ovaj projekt stoga ima za cilj obuhvatiti sve ključne dionike u procesu nZEB obnove zgrada te im kroz konkretan primjer pokazati dobrobiti obnove zgrada prema nZEB standardu. Projektom se želi dokazati kako je nZEB pristup optimalno i isplativo rješenje obnove javnih zgrada. Projekt također želi kapitalizirati rezultate ključnih norveških inicijativa i rješenja koje su razvili Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju i istraživački institut SINTEF, i to ne samo u području primjene nZEB standarda već i u području nula energetskih četvrti (engl. Zero Energy Neighbourhoods – ZEN) s vrlo malim emisijama stakleničkih plinova, a o kojima se trenutno vrlo malo govori u Hrvatskoj. Stoga su u planu i dva studijska putovanja u Norvešku u 2021. i 2022. godini. Suradnja s projektnim partnerom Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koristit će se za postizanje maksimalne nacionalne vidljivosti ovog projekta prema svim dionicima, ali i radi značajnog doprinosa i udruživanja snaga prilikom dubinske analize pilot akcije, obnove javne zgrade prema nZEB standardu. Pilot akcija je konkretna dubinska (seizmička i energetska) rekonstrukcija poslovne javne zgrade Energetskog instituta Hrvoje Požar, a koja će biti dio ovog projekta. U tom pogledu presudno je iskustvo projektnog partnera te njihovo aktivno sudjelovanje u obnovi zgrada oštećenih nedavnih potresima u gradu Zagrebu i okolici, a osobito onih najjačih koji su pogodili grad 22. ožujka i 29. prosinca 2020 .

 

Centar za obuku će biti uspostavljen u dubinski obnovljenoj poslovnoj zgradi Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) prema nZEB standardu. Ova pilot investicija biti će ujedno i pokazni primjer suvremenih tehnologija koje se ugrađuju prilikom obnove postojećih zgrada prema nZEB standardu, a to su svakako potpuna elektrifikacija sustava grijanja i hlađenja, (reciklirana) fasada sa novom toplinskom izolacijom, novim sustavom rasvjete, integracijom obnovljivih izvora energije te e-mobilnosti u zgradu te potpunom digitalizacijom svih tehničkih podsustava koje koristi uredska zgrada. Projekt ovom pilot akcijom ima za cilj zajedničko rješavanje dvostrukih izazova zelene i digitalne tranzicije, a što je posebno važno s obzirom na trend smanjenja zapošljavanja studenata i građevinskih radnika u ovaj sektor i odgovarajuća zanimanja.

 

Glavni cilj projekta:

 

Unaprijediti znanja specifičnim dionicima koji sudjeluju u procesu obnove zgrada prema standardu i zahtjevima zgrada gotovo nulte energije te među ostalim relevantnim dionicima povećati svijest o važnosti obnove zgrada primjenom inovativnih tehničkih rješenja koja odgovaraju nZEB zahtjevima. To će se postići uspostavom nacionalnog nZEB trening centra.

 

Specifični ciljevi projekta:

 

 • Uspostava nacionalnog nZEB trening centra
 • Dubinska energetska i seizmička obnova poslovne javne zgrade Energetskog instituta Hrvoje Požar prema nZEB standardu
 • Jačati suradnju između istraživačkih institucija Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
 • Formirati lokalna partnerstva za unapređenje znanja i podizanje svijesti o nZEB i ZEN standardimaZahtjevi:

Četiri su temeljna zahtjeva projekta:

 1. Educirati najmanje 50 polaznika koji se profesionalno bave energetikom u sektoru zgradarstva na način da su spremni napredno koristiti nZEB standard
 2. Najmanje 51% polaznika mora izjaviti kako su unaprijedili svoja znanja iz područja dubinske obnove zgrada u skladu s nZEB standardom
 3. Osnovati nacionalni trening centar za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)
 4. Trening centar mora biti obnovljen u skladu s nZEB standardom

 

Uz četiri temeljna zahtjeva, definirani su i specifični zahtjevi koji se odnose na bilateralnu suradnju sa zemljama donorima projekta:

 1. Organizirati najmanje 2 studijska putovanja u zemlju donor u suradnji sa Norveškim sveučilištem za znanost i tehnologiju (NTNU) i istraživačkim institutom SINTEF
 2. Prenijeti iskustva i primjere uspješno provedenih projekata i inicijativa iz zemlje donora u području nZEB i ZEN na polaznike nacionalnog nZEB trening centra
 3. Organizirati najmanje 6 sastanaka s ključnim dionicima na nacionalnom nivou, s predstavnicima relevantnih ministarstava i fakulteta
 4. Osnovati lokalna tematska partnerstva kako bi projekt postao dugoročno održiv

 

 

                          ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU

 

 

Projekt “Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije” je financiran u iznosu od 1.6 milijuna eura subvencijom kroz EEA i Norvešku potporu, te predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške za zelenu, kompetitivnu i inkluzivnu Europu. Subvencija je dodijeljena kako bi se ispunila dva krovna cilja: smanjenje ekonomske i društvene nejednakosti u Europi i jačanje bilteralnih odnosa između zemalja donora i 15 članica Europske Unije u središnjoj i južnoj Europi i na Baltiku. Tri države donori blisko surađuju s Europskom Unijom kroz Sporazum o Europskom ekonomskom prostoru (EEA). Donori su osigurali 3.3 milijarde Eura kroz kontunuirane sheme donacija od 1994.g. do 2014.g. U razdoblju od 2014.g. do 2021.g., EEA i Norveška potpora iznosi do 2.8 milijardi eura.

 

 

Voditeljica projekta: dr.sc. Vesna Bukarica, vbukarica@eihp.hr