SRI2MARKET

Kratki opis projekta

Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI – smart readiness indicators, u daljnjem tekstu: SRI) označava pokazatelj u kojem je sadržana informacija o ocjeni pripremljenosti zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade za pametne tehnologije u skladu s člankom 8. stavkom 10. Direktive 2010/31/EU. Države članice ulažu napore u primjenu navedenog pokazatelja u cilju nadogradnje fonda zgrada, nacionalnih propisa te otklanjanja tržišnih barijera. Navedenu činjenicu potvrđuje i veliki broj projekata koji se provode unutar Europske unije, a koji imaju za cilj riješiti navedene izazove. Među navedenim projektima je i SRI2MARKET koji podržava određene zemlje u prevladavanju barijera te predlaže metode izračuna SRI-a u zgradama, kao i posebne sheme javnog financiranja pametnih tehnologija u zgradama.

 

Ciljevi projekta

CILJ 1: Podržati države članice Europske unije (Austrija, Hrvatska, Cipar, Francuska, Portugal, Španjolska) u uvođenju SRI-a u nacionalne propise.
Kroz SRI2MARKET projekt izradit će se preporuke za svaku od određenih država članica o: a) integraciji SRI-a u trenutni nacionalni pravno-regulatorni okvir (uključujući zahtjeve izvedbe i sheme certificiranja zgrada), b) procjeni prikladnosti primjene i prilagodbe zadane metodologije izračuna SRI-a, c) korištenju SRI-a kao učinkovitog političnog instrumenta za postizanje ciljeva nacionalne i energetske klimatske politike.

Cilj 2: Predložiti sheme javnog financiranja za implementaciju SRI-a u zgrade.
Kroz prijedloge utemeljene na dokazima u projektu će se uspostaviti i potaknuti proces dijaloga dionika s ključnim dionicima nacionalnog tržišta električne energije (regulatorne agencije, energetske agencije, operateri sustava) kako bi se zajednički definirale smjernice za pružanje odgovarajućih poticaja u slučaju poboljšanja u ocjeni SRI-a u zgradama. Cilj je potaknuti mjere energetske učinkovitosti koje mogu pomoći u postupnom ukidanju starih i za okoliš štetnih postrojenja za proizvodnju električne energije koja postoje isključivo kako bi zadovoljila vršnju potražnju i ublažila potrebu za dodatnim kapacitetima za proizvodnju električne energije koja nisu ekonomski isplativa.

Cilj 3: Razviti alate za davanje smjernica evaluatorima SRI-a te pojednostaviti procjene SRI-a u zgradama.
Alati se zajednički nazivaju “Skupina alata SRI2MARKET”, a svi će biti dostupni putem objedinjenog, višejezičnog web portala.

Cilj 4: Omogućiti obuku o procjeni i metodologiji izračuna SRI-a za energetske certifikatore.
SRI2MARKET će nuditi online edukacije o značaju SRI-a, te metodologiji ocjenjivanja. Materijali za učenje bit će izvorno razvijeni na engleskom jeziku, a zatim će ih svaki projektni partner prevesti na vlastite materinske jezike .

Cilj 5: Uspostaviti pilot projekte procjene SRI-a na nacionalnim razinama u cilju identifikacije primjera dobre prakse.
Strategija SRI2MARKET-a je povezati korisnike usluge e-učenja s vlasnicima zgrada koji žele procijeniti zgrade iz svog portfelja.

Cilj 6: Osigurati preporuke vlasnicima i upraviteljima zgrada o isplativosti primjene pametne tehnologije u zgradama.

Kroz SRI2MARKET razvit će se i širiti preporuke za usmjeravanje vlasnika zgrada u odabiru mogućnosti automatizacije koje najbolje odgovaraju njihovim zgradama.

Preporuke će se temeljiti na nizu slučajeva koji će: (a) predstaviti praktične primjere tehnološke nadogradnje u različitim vrstama tehničkih sustava u zgradama te utjecaj istih na poboljšanja ocjene SRI-a i (b) identificirati moguće postizanja uštede energije i fleksibilnosti potrošnje uslijed implementacije pametnih tehnologija u zgradama.

 

Odricanje od odgovornosti za financiranje

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

 

Konzorcij

IEECP ima bogato iskustvo u upravljanju klimatskim djelovanjem i projektima energetske tranzicije koje financira EU, stvarajući znanstveno utemeljene rezultate za energetsku i klimatsku politiku, te vodeći komunikacijske i diseminacijske aktivnosti.

REHVA ima tehničku ekspertizu u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, s posebnim naglaskom na politikama na razini EU i na nacionalnoj razini. Sudjelovanjem kao ključni dionik u studijama o SRI-a u zgradama, te vođenjem tematske grupe C REHVA je stekla uvide i znanje u opisanu problematiku.

UPRC uglavnom provodi modeliranje energetskih sustava, od zgrada do nacionalnih tržišta, te evaluacije politika.

HEBES je aktivan u modeliranju tehničkih sustava zgrada, osmišljavanju optimalnih upravljačkih algoritama za rad istih, razvoju metoda za mjerenje i verifikaciju uštede energije te razvoju ugovora o energetskim svojstavima zgrada koji koriste aplikacije temeljene na podacima.

ADENE je odgovorno tijelo za shemu certificiranja energetske učinkovitosti (EPC) i igrat će ključnu ulogu u kreiranju SRI-a u Portugalu.

AEE INTEC ima dobro tehničko razumijevanje sučelja između energetske učinkovitosti i fleksibilnosti potrošnje te snažnu mrežu kontakata na tržištu energetske učinkovitosti.

CENER ima višegodišnje iskustvo u ocjenjivanju energetskih svojstava zgrada, uključujući metode koje se u praksi koriste za energetsko certificiranje.

EIHP je uključen u strateško planiranje u energetskom sektoru – razvoj regionalnih, nacionalnih, subnacionalnih i lokalnih strategija i akcijskih planova.

CEA kombinira tehničku ekspertizu u području energetske učinkovitosti zgrada i iskustvo u aktivnostima širenja informacija.

BOKU donosi tehničku ekspertizu u procjeni paketa mjera energetske učinkovitosti i fleksibilnosti potrošnje (projektni tim uključen je u IEA EBC Annex 82 o fleksibilnim zgradama).

Glavne kompetencije R2M-a uključuju analizu tržišta, razvoj poslovnih modela i aktivnosti upravljanja inovacijama, primijenjene u energetskom i sektoru zgradarstva. R2M podržava uvođenje SRI-a putem ugovora o uslugama s DG ENER.

EFINOVATIC je tvrtka specijalizirana za energetsku učinkovitost i razvoj softvera.

 

Pilot projekti

Provest će se 1200 pilot projekata u suradnji s nadležnim tijelima i organizacijama na nacionalnoj razini u Austriji, Hrvatskoj, Cipru, Francuskoj, Portugalu i Španjolskoj.

SRI2MARKET piloti imaju tri cilja:
-testirati proces procjene SRI-a u stvarnim radnim uvjetima zgrada
-vrednovati koliko dobro materijal za e-učenje podržava procjene SRI-a u praksi i prikupiti praktične informacije o mogućim potrebama evaluatora SRI-a
-potaknuti interes sudionika na nacionalnom tržištu za implementaciju SRI instrumenata