Propisi

EIHP posluje u skladu sa sljedećim propisima:

PROPISI:
 

Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst)

Zakon o ustanovama  (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 112/19)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN  108/96 – vrijede samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)

Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  na snazi od 25.05.2018. Zakon o upravnim sporovima  (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021)

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

OPĆI I OSTALI AKTI:

Uredba o preoblikovanju Energetskog instituta “Hrvoje Požar” u ustanovu (NN 52/03)

Uredba o izmjenama Uredbe o preoblikovanju Energetskog instituta “Hrvoje Požar” u ustanovu (NN 110/2011)

Uredba o dopunama Uredbe o preoblikovanju Energetskog instituta Hrvoje Požar u ustanovu (NN 96/2013)

Statut EIHP

Poslovnik Upravnog vijeća EIHP

Pravilnik o poslovnoj tajni EIHP

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Etički kodeks

Plan ravnopravnosti spolova

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Povjerenstvo za etiku

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti i povjerljive osobe

Pravilnik o radu Znanstvenog vijeća

Strateški plan EIHP-a za razdoblje 2021. – 2023.