Energetska regulativa i ekonomika

Kvalitetan zakonodavni okvir podloga je za uspješno planiranje i razvijanje energetskih sustava. Uz to, tržišna uspješnost novih investicija mora biti sustavno analizirana i simulirana puno prije nego što krenu ulaganja, ali i tijekom cijelog životnog ciklusa projekata. U tom kontekstu institut pruža usluge studija izvodljivosti energetskih projekata, dubinska snimanja projekata, analize tržišnih kretanja te regulacije energetskih djelatnosti. 

Institut aktivno sudjeluje u području energetskog zakonodavstva i s njime povezanih pravnih područja (trgovačko pravo, upravno pravo, imovinsko pravo, socijalno pravo, prostorno planiranje i gradnja, zaštita okoliša, koncesije i javno-privatno partnerstvo i sl.), predlaganju zakonskih rješenja, harmonizaciji nacionalnog energetskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU za energiju, izradi i provedbi strateško-planskih, zakonskih i podzakonskih dokumenata u energetskom sektoru, restrukturiranju, privatizaciji i poslovanju energetskih subjekata, organizaciji i regulaciji tržišta energije te uspostavi i jačanju institucionalnog kapaciteta operatora, agencija i sl. u energetskom sektoru. Navedene aktivnosti Institut obavlja za potrebe javnopravnih tijela, energetskih i drugih gospodarskih subjekata, međunarodnih financijskih institucija i sl., kao i u okviru različitih europskih i međunarodnih infrastruktnih projekata u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.

Naše usluge

Izrada studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi

Analiza tržišnih potencijala za energetske subjekte

Benchmark analize

Vještačenje u sudskim sporovima

Analiza politika tarifa i izrada tarifnih metodologija

Izrada podloga za zakonske i podzakonske akte

Analiza i kreiranje politika u borbi protiv energetskog siromaštva

Analize makroekonomskih učinaka promjena u energetskom sustavu i fiskalnih učinaka energetskih politika i mjera

Analize propisa, prava i obveza te administrativnih procedura za potrebe pripreme i realizacije energetskih projekata (plinski infrastrukturni projekti, konvencionalna energetska postrojenja, istraživanje i korištenje geotermalne energije, sunčeva energija, energija vjetra, energija mora i dr.).

Procjene ulaganja s pomoću okvira za prikupljanje podataka i stvarnih opcija, ekonometrijsko modeliranje, analize financijskih instrumenata na tržištu električne energije i prirodnog plina.

Stručna podrška praćenju i primjeni energetskog zakonodavstva Europske unije i pravne stečevine za energiju Energetske zajednice uključujući i razvoj novih tehnologija, tržišta i regulative

Stručna podrška izradi prijedloga strateško-planskih dokumenata i propisa iz područja energetike (električna energija, plin, toplinska energija, nafta i naftni derivati, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost i dr.),

Stručna podrška pri izradi stručnih mišljenja, objašnjenja, uputa i vodiča za primjenu energetskih i dr. relevantnih propisa

Stručna podrška regulatornim i izvršnim poslovima u sektoru energetike od strane agencija, fondova, operatora sustava i tržišta