ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Suglasnosti koje posjeduje EIHP za obavljanje Stručnih poslova

Energetski institut Hrvoje Požar posjeduje suglasnosti:
• Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske,
• Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
• Ministarstva gospodarstva
za obavljanje stručnih poslova iz područja:
A) ZAŠTITA OKOLIŠA
1. Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije;
2. izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;
3. izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša;
4. izrada programa zaštite okoliša;
5. izrada izviješća o stanju okoliša;
6. izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
7. izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime;
8. izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša.
B) ZAŠTITA PRIRODE
1. Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
C) PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKE PREGLEDE ZGRADA
1. Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1
2. Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2
D) PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE ZA ENERGETSKE PREGLEDE VELIKIH PODUZEĆA
E) PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA S JEDNOSTAVNIM I SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM
1. Izrada energetskog certifikata i Izvješća o provedenom energetskom pregledu
F) PROVOĐENJE REDOVITIH ENERGETSKIH PREGLEDA SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
1. Izrada Izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
G) PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA VELIKIH PODUZEĆA – u tijeku je postupak stjecanja ovlaštenja
1. Izrada Izvješća o redovitom pregledu velikog poduzeća
H) PROVOĐENJE KONTROLE IZDANIH ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA, IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ZGRADA I IZVEJŠĆA O REDOVITIM PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, SUSTAVA HLAĐENJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
Navedena suglasnost iz zaštite prirode uključuje:
• izradu strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa na ekološku mrežu;
• izradu elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu;
• izradu elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
• izradu studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Preslike službenih ovlaštenja možete preuzeti ovdje:
Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša
Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva